Fundusze Europejskie

PROJEKT NR 1

Nazwa projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Balcamp Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”

Cel Projektu: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Wartość projektu: 83.825,73 PLN

Wkład UE: 83.825,73 PLN

 

PROJEKT NR 2

W oparciu o przyjęte kryteria oceny (zgodnie z załącznikiem nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

AUTO MEGA Grzegorz Jasiński

80-298 Gdańsk, ul. Fundamentowa 4d/81

NIP 9570289226

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe 1/06/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022

Tytuł projektu: „Udział w targach Caravan Salon Düsseldorf 2022 i Caravaning Brno 2022”.

Projekt planowany jest do realizacji  przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3  Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty:

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

Szanowni Państwo,

Balcamp Sp. z o.o. Sp. K. w ramach planowanego do realizacji zadania – Udział w targach Caravan Salon Düsseldorf 2022 i Caravaning Brno 2022, zamierza zakupić usługę w zakresie przetransportowania 4 kamperów i materiałów niezbędnych do zabudowania stoiska targowego, w tym wykładziny, mebli i dekoracji, a także zabudowy stoiska wystawowego na targach Caravan Salon Düsseldorf 2022 oraz przetransportowania 2 kamperów i materiałów niezbędnych do zabudowania stoiska targowego, w tym wykładziny, mebli i dekoracji, a także zabudowy stoiska wystawowego na targach Caravaning Brno 2022.

Zamawiający:

BALCAMP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Michała Wołodyjowskiego 7, 83-050 Łapino

NIP: 6040209637, KRS: 0000754633, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Przedmiot działalności Zamawiającego:

29.10 E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie przetransportowania 4 kamperów i materiałów niezbędnych do zabudowania stoiska targowego, w tym wykładziny, mebli i dekoracji, a także zabudowy 147 m2 stoiska wystawowego na targach Caravan Salon Düsseldorf 2022 oraz przetransportowania 2 kamperów i materiałów niezbędnych do zabudowania stoiska targowego, w tym wykładziny, mebli i dekoracji, a także zabudowy 50 m2 stoiska wystawowego na targach Caravaning Brno 2022.

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do przeprowadzenia następujących czynności:

 • przetransportowanie 4 kamperów na 2 lawetach na trasie Łapino – Düsseldorf – Łapino,
 • przetransportowanie 2 kamperów na lawecie na trasie Łapino – Brno – Łapino,
 • obsługa techniczna polegająca na montażu i demontażu wyposażenia stoiska, w tym położeniu i rozłożeniu wykładziny, mebli, dekoracji na targach w Düsseldorfie i w Brnie.

Zabudowa stoiska powinna spełniać wszelkie wymogi określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, dostępny na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf

Termin realizacji zamówienia: 23.08.2022 – 24.10.2022

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV:79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kod CPV: 60100000-9 Usługi transportu drogowego

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem dokumentów, jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych dla Grantobiorców. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

 1. Wykonawca posiada zdolność do realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca gwarantuje sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
 4. Wykonawca dysponuje zasobami ludzkimi i sprzętowymi wystarczającymi do wykonania zamówienia. Powyższe warunki zostaną potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem załączonym do oferty.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia określony warunek.

Oferty niespełniające wszystkich w/w wymogów lub niewpisujące się w pełen zakres przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Kryteria oceny oferty:

Oceniane będą jedynie oferty odpowiadające specyfikacji zawartej w niniejszym ogłoszeniu.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną uwzględnione kryteria:

Kryterium Nr 1 – Cena oferty (C) – waga kryterium 100 %

Pozostałe informacje dotyczące postępowania:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie.
 5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
 7. Oferta musi zostać wyceniona w walucie polskiej PLN i zawierać wszelkie podatki, opłaty, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.
 8. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać, co najmniej informacje dotyczące:

 1. Ceny z podziałem na kwotę netto i brutto.
 2. Proponowanego sposobu płatności.
 3. Wszystkich dokumentów określonych niniejszym zapytaniem.

Termin składania ofert do 20.06.2022 r.

Miejsce składania ofert:

Balcamp Sp. z o.o. Sp. K, ul. Michała Wołodyjowskiego 7, 83-050 Łapino

lub mailem na adres:

biuro@balcamp.pl

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.balcamp.pl

Nazwa projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie obecności naszej marki na rynkach międzynarodowych. To jednocześnie doskonała promocja dla Polski oraz województwa pomorskiego.

Planowane efekty: Zwiększenie potencjału eksportowego dzięki udziałowi w Targach CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2022 w Niemczech 23.08-05.09.2022 oraz w Targach CARAVANING BRNO 2022 w Czechach 19-24.10.2022

Wartość projektu: 159.704,45 PLN

Wkład UE: 79.852,22 PLN